Hướng tới một nền công nghiệp công nghệ sinh học tại Việt Nam.